Η ίδρυση του συλλόγου

Ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Μήθυμνας "Η Αγάπη" ιδρύθηκε στις 8 Απριλίου του έτους 1922, στη Μήθυμνα.

Ήταν η ανάγκη που υπαγόρευσε την ίδρυσή του. Ήταν τα χρόνια εκείνα δύσκολα. Ο Ελληνικός στρατός είχε προχωρήσει βαθειά μέσα στην Τουρκία και η Μικρασιατική εκστρατεία ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Στρατιώτες από τη Μήθυμνα είχαν διασκορπιστεί σε όλο το μέτωπο των επιχειρήσεων και όλη η πόλη μας ζούσε στο ρυθμό του. Οι άνδρες έλειπαν από τα σπίτια τους. και οι γυναίκες θεωρούσαν υποχρέωσή τους να υποστηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους και να βοηθήσουν στον αγώνα της χώρας.

Δυσκολίες αντιμετώπιζαν όμως και οι κάτοικοι της Μήθυμνας. Οι κοινωνικές δομές δε μπορούσαν να λειτουργήσουν κάτω από το βάρος της Μικρασιατικής εκστρατείας και οι Μηθυμναίοι υπέφεραν από την πείνα και τη φτώχεια. Πολλοί συνάνθρωποί μας είχαν ανάγκη άμεσης βοήθειας σε τρόφιμα, ρουχισμό και χρήματα.

Οι Μηθυμναίες θεώρησαν υποχρέωσή τους να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους και να βοηθήσουν στον αγώνα της χώρας. Να βοηθήσουν τους συγχωριανούς τους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην καθημερινή τους διαβίωση.

Διαβάζουμε στα πρακτικά του Συλλόγου:

Πρακτικόν Ιδρύσεως του Συλλόγου
Αριθ. 1

 

Εν Μηθύμνη σήμερον την 8ην μηνός Απριλίου του έτους 1922 ημέραν Παρασκευήν και ώρα 3 μ.μ. οι υπογεγραμμέναι κάτοικοι Μηθύμνης, πολίτιδες Ελληνίδες, ενήλικες και μη υπαγόμεναι εις τινά του Νόμου εξαίρεσιν, οικία πρωτοβουλία συνελθούσαι εν τη αιθούση του Παρθεναγωγείου της Κοινότητος και συσκεφθείσαι περί του τρόπου καθ' ον θα δυνηθώμεν να ενεργώμεν την αποστολήν δώρων εις τους εν τω μετώπω αγωνιζομένους στρατιώτας και φανώμεν αρωγοί εις τας απόρους οικογενείας και ορφανά του τόπου μας απεφασίσαμεν από κοινού και ομοφώνως την ίδρυσιν Σωματείου υπό την επωνυμίαν "Σύλλογος Κων και Δίδων Μηθύμνης" όπως διά συνδρομών, εράνων και εορτών ενεργουμένων εκάστοτε υπ' αυτού επιτύχωμεν τον επιδιωκόμενον φιλανθρωπικόν σκοπόν.

Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Μήθυμνας "Η Αγάπη"Αι ιδρύτριαι
Ε Σωτηριάδου
Χ. Κουτζαμπάση
Μ. Κ. Κέπετζη
Ελένη Α. Καναράχου
Δέσποινα Δήμου

Πρακτικόν Αριθ. 1 - Ίδρυσις του συλλόγου lightbox[]Πρακτικόν Αριθ. 1 - Ίδρυσις του συλλόγου