Δελάγας Ιγνάτιος

Μέτωπον Τη 29η/ 7ου /22.

Αξιότιμον Κυρίαν Πρόεδρον.

Λαβών σήμερον το σταλλέν μοι δώρον και διαβάσας μάλιστα και τας θερμάς ευχάς σας εν πρώτοις έρχομαι να σας συγχαρώ δια το λαμπρόν έργον που αναλάβατε, και να σας φανερώσω την απερίγραπτον χαράν ην έλαβον καθ' ήν στιγμήν έλαβον το πολύτιμον δώρον σας νομίζων ότι είδον ολοζώντανη την Πατρίδα μας.

Διατελώ μεθ' υπολήψεως.

Πυροβολιτής.

Δελάγας Ιγνάτιος

Η επιστολή του Ιγνάτιου Δελάγα lightbox[delagas]Η επιστολή του Ιγνάτιου Δελάγα