Καρακομνηνός

Μέτωπον 9. 8. 22

Σύλλογον Κυρ. και Δεσποιν. Μηθύμνης

Μέσα από τα βάθη της Μ. Ασίας αποστέλω τις πιο θερμές μου ευχές στο Σύλλογον Κων και Δων. Σινάμα δε σινχέρω υμάς δια τα ευγενή αισθήματα α θρέφεται για την Πατρίδα και δι δια τους Μηθυμνάκους στρατιώτας.

Το δώρον σας ελίφθη, εύχωμαι

δε καλήν πρόοδον

Μεθ' υπολίψεως

Π. Καρακομνηνός

Δεκ. Πεζ.


Η επιστολή του Καρακομνηνού lightbox[karakomninos]Η επιστολή του Καρακομνηνού