Κουλωναρέλλης

Τ.Τ. 902 Στρατ. Παρ/τος Σμύρνης τη 8-8-22

Προς

Τον Σύλλογον Κων Δων Μεθύμνης

Μεθύμνα

Ανά χείρας η τετιμιμένη υμών επιστολεί από 28-6-22 δια την οποίαν και σας ευχαριστώ ως και δια τα δώρα άτινα έλαβον εν τάξει και μένω υπόχρεως, η δε αργοπορία μου ταύτη ωφείλεται εις την ασθένιαν καθότι έμεινα εις Νοσ. Σμύρνης δεν πιστεύω να παρατηρηθώ εξ υμών δια την αμέλιάν μου.

Διατελώ Ευσέβαστος

ο Συμπολίτης σας

Ι. Κουλωναρέλλης

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Κουλωναρέλλη lightbox[koulonarellis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Κουλωναρέλλη