Πάντας Παναγιώτης

002_19220803_Πάντας Παναγιώτης_01.jpg

Μέτωπον τη 3 Αυγούστου 1922

Αξιότιμος κυρία Ελένη Χαίρε.

Δια της παρούσης μου επιστολής σας πληροφορώ ότι ευρίσκομαι εν πλείρη υγεία και όπερ το ίδιον ποθώ να μανθάνω και δι' υμάς.

Αναγγέλω εις γνώσιν ημών ότι σήμερον όπου σας γράφω μετά μεγάλης μου χαράς 'εάβπν το μικρόν δώρον ον αποστέλεται προς υμάς αλλά εξ' επί τούτου μου γράφεται ότι είναι μικρόν το παραληφθέν παρ' εμού δέμα αλλά εις εμέ εφάνη πολλύ μεγαλύτερον όπου κατά την στιγμήν ταύτην δεν δύναμε να ανταπεξέλθω

Ευχαριστώ υμάς εκ βάθους καρδίας και μένω επί τούτο.

Και μάλιστα σας φέρω εις γνώσιν ότι εεντός ολίγου διαστήματος τελειώνη το μφγάλον έργον της αγαπητής μας πατρίδαςνικήτρια και εξ' ότι έχωμεν πόθον.

άμα την παραλαβήν της παρούσης μου γνωρίσατε την λήψιν αυτής.

Μετ' αγάπης και μεγάλη ευγνωμοσύνη, χαιρετώ

Πάντας Παναγιώτης