Γρηγορίου Κωνσταντίνος

Κυρία

Ελένη Ανδρ Καναράχου

Καθήκον μου θεωρώ απαραίτητον όπως εκφράσω τας θερμάς μου ευχαριστίας ου μόνον πρός υμάς αλλά και προς άπαντα τα μέλη του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων τα δια τοιούτους φιλανθρωπικούς σκοπούς εργαζόμενα. Αισθανθήσαι το γλυκύ της φιλοπατρίας αίσθημα το οποίον είνε ριζωμένον εις κάθε αγνήν Ελληνικήν ψυχήν και μεθ' άγρυπνου βλέμματος παρακολουθήσασαι τους κόπους τας κακουχίας και τας στερήσεις τας οποίας υπέστημεν και υφιστάμεθα επί τόσα έτη χάριν της τιμής της δόξης και του μεγαλείου της πατρίδος και της απελευθερώσεως των υποδούλων αδελφών μας των στεναζόντων εισέτι υπό το βάρος του απαισίου Τουρκικού ζυγού και συσσπειρωθείσαι αποτελέσατε υψίστης σημασίας Σύλλογον σκοπόν έχοντα να ανακουφίζει και να περιθάλπη τας απόρους οικογενείας των πολυπαθών επιστράτων μας Μη δυνάμεναι να βοηθήσητε καθ' άλλον τρόπον τους γενναίους πολεμιστάς συμπολίτας σας ορθώς εσκέφτητε και καλώς επράξατε και αποστείλλατε από εν μικρόν μηδαμηνώτατον δώρον προς τα ατυχή αυτά πλάσματα της φύσεως άτινα και την τελευταίαν ρανίδα του τιμίου αίματός των υπέρ του βωμού της πατρίδος μας προσέφερον. Το εκ των εισπράξεων της πρώτης εορτής του Συλλόγου σας ετοιμασθέν και αποσταλλέν προς άπαντας τους γενναίους και ατρόμητους πολεμιστάς συμπολίτας σας δώρον αν και είνε μικρότατον και μηδαμηνώτατον εν τούτοις όμως καθ΄υμάς είνε μέγιστον διότι αφ' ενός μεν ησθάνθημεν το γλυκύ της φιλοπατρίας σας αίσθημα το οποίον ως φιλόστοργοι μητέρες προς υμάς τρέφεται αφ' ετέρου δεν ενεθυμήθημεν την γλυκείαν μας πατρίδα τους αγαπητούς μας γονείς αδελφούς αδελφάς συζύγους και ερωμένας τας οποίας επί τόσα έτη έχωμεν να είδωμεν και τας οποίας και οποίους ηναγκάσθημεν στιγμήν τίνα ή μάλον επί μακρόν διάστημα να εγκαταλείψωμεν όπως και εγκαταλείψαμεν και υπακούοντες εις την φωνή της πατρίδος μας εκλήθημεν υπό τα όπλα όπως δια του αίματος μας υποστηρίζωμεν τα δίκαια της και προστατεύσωμεν αυτήν από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, και εν τω μέλλοντι καταστήσωμεν αυτήν μεγάλην της Μεσογείου θαλάσσης Δύναμιν. Εύχομαι όπως ο Σύλλογός σας ευδοκιμήσηι και περιθάλπη τας απόρους οικογενείας των πολυπαθών επιστράτων.

Γρηγορίου Κων/ντίνος του Στυλιανού

Στρατιώτης 6ου Λόχου 7ου Πεζικού Συντάγματος ΙΙ Μεραρχίας. Τ.Τ. 907

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Κωνσταντίνου Γρηγορίου lightbox[grigoriou]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Κωνσταντίνου Γρηγορίου Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Κωνσταντίνου Γρηγορίου lightbox[grigoriou]Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Κωνσταντίνου Γρηγορίου