Αργυρίου Παναγιώτης

Τ.Τ. 902 30-VII-922

Αξιότιμος κυρία

Μετά πολλής ευχαριστήσεως ανέγνωσα την από 22 παρελθόντος επιστολής σας και μετά μεγάλης συγκινήσεως έλαβον το μικρόν - ως ονομάζετε δώρον του υφ' υμάς φιλανθρωπικού συλλόγου.

Ομολογώ, ότι παρόμοιαι ενδείξεις συμμετοχής εις τας στερήσεις και ταλαιπωρίας μας εκ μέρους των καλών μας αύτοθι συμπατριωτών, κατά πολύ μας ανακουφίζουσι και μας εγκαρδιώνουσι εις τον τραχύν και δίκαιον αγώνα μας και σας διαβεβαιώ, μετά πάσης ειλικρινείας και υπερηφανείας ότι ουδέποτε αμφέβαλλον δια την λεπτήν αισθηματολογίαν και δια του πατριωτισμού των καλών μας αύτοθι συμπατριωτών.

Δέξασθε σας παρακαλώ τας θερμάς μου ευχαριστήσεις τόσον υμών όσον και τα αξιότιμα μέλη του συλλόγου σας.

Μετά πάσης υπολήψεως

Παναγιώτης Αργυρίου

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Παναγιώτη Αργυρίου lightbox[argiriou]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Παναγιώτη Αργυρίου Η εύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Παναγιώτη Αργυρίου lightbox[argiriou]Η εύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Παναγιώτη Αργυρίου