Λιαμής Αντώνιος

Κυρία Ελένη χαίρετε

Το δέμα όπου μου εστείλατε ομού με την εσώκλειστον επιστολήν σας μου πρόσφερε μεγίστην ανακούφισην εις την μονότονον ζωήν ην διατρέχομεν του χρονικού διαστήματος εις το Μέτωπον χάριν πατριωτικού αισθήματος δια το μεγαλείον της Πατρίδος.

Θα συνεχίσομεν δε μέχρι τελευτέας πνοής τον Αγώνα μέχρι τελικής αποκαταστάσεως των Εθνικών μας ονείρων. Σας ευχαριστό δε θερμώς διά τα ανωτέρως αποστειλάμενα.

Σας εύχομαι δε όπως συνεχίσετε τον Σύλλογον μέχρι τελευταίας στιγμής μεθ' απάσης Αγάπης.

(Ο δε Μεγαλοδύναμος Θεός θα ανταποδώσει τας ευεργεσίας ταύτας εκατονταπλασίους.)

Γράφω Μεθ' υπολήψεως

και Ειλικρινείας

Δεκανεύς Λιαμής Αντώνιος

τη 10η /8/22.

Σύστασις Δεκ. Λιαμήν Αντ.

32ον Συντμ. Πεζ. 3ον λόχον

Τ.Τ. 924 -------

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Αντώνη Λιαμή lightbox[liamis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Αντώνη Λιαμή Η δεύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Αντώνη Λιαμή lightbox[liamis]Η δεύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Αντώνη Λιαμή