Καμπάς Νικόλαος

Προύσσα τη 14/8/22

Αξιώτιμον Κυρίαν Πρόεδρον

Έλαβον το Δέμα του Συλλώγου σας ενεπλίσθην χαράς συγκινούμενος δια την ανάμνισιν της αγαπητής μας πατρίδας ης ευρισκόμενοι μακράν και εκτελούντες το ημόν καθήκον αγρηπνούντες νηκτιημερών προς σωτηρίαν αδελφών μας των υποδούλων και είθε η αγαπητή μας πατρίς να ανταμείψει υμάς μετά το πέρας του δυσχερούς τούτου έργου μας.

Προς σας δε τας αγνάς μας αδελφάς αίτινες υποφέρεται τον βαρήν τούτον χωρισμόν των λατρευτών σας αδελφών πέμπωμεν

θερμά ευχαριστήρια

μεθ' υπολήψεως

ο ξενιτεμένος σας

και ο αδελφός

υπέρ της δόξης της πατρίδος

Καμπάς Νικόλαος

Σύστασις Καμπά Νικολάου

Πεδινή εφο/μπή Προύσσης

Τ.Τ. 419

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Νικόλαου Καμπά lightbox[kabas]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Νικόλαου Καμπά Η δεύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Νικόλαου Καμπά lightbox[kabas]Η δεύτερη και τελευταία σελίδα της επιστολής του Νικόλαου Καμπά