Μπουζάκης Ιάκωβος

Σμύρνη 3-8-22

Αξιότιμον Πρόεδρον Συλλόγου Κων και Δ/δων Μηθύμνης "Αγάπη"

Δεχθήτε παρακαλώ τας απείρους μου ευχαριστίας δια το δώρον σας το οποίον πράγματι μας ενεθύμισε πολλά και διά μίαν στιγμήν ευρέθη κάθ' ένας μας εις την αγαπητήν Πατρίδα μας την οποίαν ποθούμεν επί τόσον διάστημα να επανίδωμεν μένοντες ενταύθα άγρυπνοι φρουροί της πατρίδος.

Πιστεύω να μη υπάρχει συνάδελφός μου όστις να μη ησθάνθη μια μεγάλη ανακούφιση και χαρά όταν έξαφνα έλαβε στα χέργια του ένα δώρον το οποίον προήρχετο από την αγαπητήν του Πατρίδα και όταν έμαθε ότι αποκαλέσθη ένας Σύλλογος "η Αγάπη" με τέτοιον ιερόν σκοπόν που έχει ευχόμενος Καλήν Πρόοδον.

Παρακαλώ διαβιβάσατε τας απείρους μου ευχαριστίας εις τα υφ' υμάς μέλη του Συλλόγου.

Μετά σεβασμού

Ιάκ. Μπουζάκης


Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ιάκωβου Μπουζάκη lightbox[bouzakis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ιάκωβου Μπουζάκη Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ιάκωβου Μπουζάκη lightbox[bouzakis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ιάκωβου Μπουζάκη