Εμμανουήλ Άγγελος

Τ.Τ. 904 Τη 6η Αυγούστου 1922

Προς

την Πρόεδρον Συνδέσμου Κυριών και Δ/δων "η Αγάπη"

Μήθυμναν

Προ ημερών έλαβον το αποσταλλέν μοι ταχ/κώς δέμα σας. Καθήκον μου λοιπόν επιβεβλημένον θεωρώ να εκφράσω τας θερμάς μου ευχαριστίας βγαλμένας μέσα εκ των καρδιών μας προς την Πρόεδρον Συνδέσμου Κυριών και Δ/δων Μηθύμνης δια το έργον το οποίον αναλάβαται και δι' αυτού αποξείξαται πως ήσθε οι άγρυπνοι δι υμάς συνεργάται συντελούντες εις την επιτέλεσιν του καθήκοντός μας προς την πατρίδα και ευχόμεθα το μέγα σας έργον να μιμηθείτω και αι λοιπαί Κοινότητες δια την δόξαν και το μεγαλείον της μεγάλης Πατρίδος.

Τοιαύται Κυρίαι και Δ/δες είναι άξιαι επαίνων διότι είναι παρήγοροι άγγελοι δια κάθε πολεμιστήν.

Μεθ' υπολήψεως

Εμμανουήλ Άγγελος

Δεκανεύς

Η επιστολή του Άγγελου Εμμανουήλ lightbox[emmanouil]Η επιστολή του Άγγελου Εμμανουήλ