Καρακομηνάς Γεώργιος

Τ.Τ. 930/ 5/8/22

Κ. Πρόεδρος

Δια της παρούσης μου σπεύδω να σας εκφράσω τας ευχαριστίας μου επί τη λήψει του προς με αποσταλέντος δώρου, γνωρίζω την άκραν μου υγείαν όπερ ευχόμενος και δι' υμάς και δι' άπαντας τους ενδιαφερομένους δι' ημάς τους επί τόσα έτη αγωνιζομένους δια το μεγαλείον της πατρίδος μας.

Το δέμα αυτό σας βεβαιώ ότι θα μου μείνει ανάμνησις δια τούτο σας ευχαριστώ και ανταπεύχομαι παν ποθητόν και καλήν πρόοδον του Συλλόγου του οποίου την τιμήν έχεται σεις να ηγείσθαι.

Παρακαλώ υμάς όπως ευαρεστούμενοι προσφέρεται προς άπαντα τα μέλη του συλλόγου τους απείρους χαιρετισμούς μου.

Διατελώ μεθ' υπολήψεως

Καρακομηνάς Γεώργιος


Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Γεώργιου Καρακομηνά lightbox[karakominas]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Γεώργιου Καρακομηνά Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Γεώργιου Καρακομηνά lightbox[karakominas]Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Γεώργιου Καρακομηνά