Σερέτης Σταύρος

Τ.Τ. 930 τη 12 Αυγούστου 1922

Προς τον Σύλλογον Κων και Δ/δων Μηθύμνης

Ευχαριστώ θερμώς δια το δώρον το οποίον ο Σύλλογος είχε την καλωσύνην να μου αποστείλη, συγχαίρω από καρδίας τας αποστέλουσας αυτών Και καιΔιδαι, αίτινες τόσας προσπαθείας καταβάλλουσι δια την ψυχαγωγίαν των εν τω μετώπω ευρισκομένων στρατιωτών.

Μετά πολλής τιμής

Σταύρος Σερέτης

στρατιώτης 1/40 Ευζώνων 7ου λόχου

Τ.Τ. 930

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Σταύρου Σερέτη lightbox[seretis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Σταύρου Σερέτη