Σούγιουλτζης Αχιλλέας

Προς

τον εν Μηθύμνη Σύλογον "Η Αγάπη"

Επί τη ύψη των αγαπητών δώρων τα οποία μου έστηλεν ο αγαπητός ημών Σύλογος,

προσφέρω υμάς τας εγκαρδίους μου ευχαριστήσεις, και εύχομαι υμάς καλήν πρόοδον.

Αι θερμαί δε υπέρ ημών ευχέ, ας ενωθόσι μετά των ιδικών μας δια την ταχείαν ημών ένωσιν μετά των γονέων μας, συγγενών, φίλων και συμπατριωτών μας.

Μεθ' αγάπης Σούγιουλτζης Αχιλεύς

Τ.Τ. 904 τη 6η Αυγούστου 1922


Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Αχιλλέα Σούγιουλτζη lightbox[sougioultzis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Αχιλλέα Σούγιουλτζη