Σούγιουλτζης Ιωάννης

Τ.Τ.904 2α 8ου/22.

Κυρία Ελένη

χαιρετώ.

Μετά συγγινίσεως και απεριγράπτου μου χαράς έσπευσα σήμερον λόγου του προς εμέ σταλίσας δώρον, ίνα χαράξω ολίγας λέξεις και διαβιβάσω τας ευχάς εντεύθεν προς υμάς. Χαράν μεγάλην ησθάνθη σήμερον η περιποθιτή μου καρδιά, και υποχρέωσιν το να αληλογραφίσο τη φωνή της σινίδεισίς μου προς υμάς ουχί άλλο τι αλλά λόγω της καλής προερέσεως ένθα υμείς αποδίξαται προς ημάς. Αναγνώσαιται κυρία Ελένη τας ενταύθα ενγεγραμένας λέξεις μου και εάν την ευαρέστιαν έχηται απαντίσαται και εκ δευτέρου. Τα δάκρυα μου σύμερον ρρέουν και η συνίδισίς μου λίαν χαράν ησθάνθη.

Τονίζω και εκ τρίτου με δύο γραμάς λέξεων ότι επί αρκετού καιρού παραμένων εις την ενταύθα μεθόριον γραμήν της μικράς ασίας και μη έχων ουδένα το να αποστίλη και εις εμέ τουλάχιστον ένα μικρόν δώρον εάν επιθιμήτε και την ευχαρήστησιν έχηται αποστέλνηται οπόταν αποστολή δεμάτων γίνεται και εις εμέ κανένα δώρον.

Ας διακόψω την συνέχειαν και ας τονίσω ότι και της αληλογραφίας σας δεκτός είμαι και όταν επιθιμήτε και και καμιά εφημερίδα προς υμάς σιστίζεται.

Μεθ αγάπης και αδελφικού σεβασμού αντιχαιραιτώ

Στρατιώτης

Σούγιουλτζης Ιωάννης

7η Μοίρα Τραυματιοφορέων Τ.Τ. 904.

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ιωάννη Σούγιουλτζη lightbox[sougioultzis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ιωάννη Σούγιουλτζη Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ιωάννη Σούγιουλτζη lightbox[sougioultzis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ιωάννη Σούγιουλτζη