Κελέσης Ανδρέας

Τ.Τ. 908 τη 2/8/922

Κυρίαν Πρόεδρον Συλόγου Κων και Δων η Αγάπη Ελένη Δ. Καναράχου

Την από 22 παρελθόντος μηνός επιστολήν και εν δέμα εμπεριέχων εν μανδύλιον, δύο ζεύγη κάλτσας, εν κουτί λουκούμια και δύο πάκα Σιγαρέττων έλαβον χθες, η χαρά μου είναι απερίγραπτος διότι βλέπω ότι καίτοι μακράν της προσφιλούς μου πατρίδος ευρισκόμενος εν τούτοις όμως δεν λησμονείται εκείνους οίτινες ευρίσκονται μακράν των οικογενειών εις τα βουνά της Μ. Ασίας δια την τιμήν και το μεγαλείον της αγαπητής μας Πατρίδος. Λυπούμαι πολύ που δεν ευτύχυσα να σας γνωρίσω ως πολίτης και ελπίζω όμως εις την ταχείαν εξέλιξιν της καταστάσεως και συντόμως να επιστρέψω εις την αγαπητήν μας πατρίδα και τότε θα σας ευχαριστήσω καλίτερον εκ του σύνεγγις.

Δεχθήτε και πάλι τας εγκαρδίους ευχαριστίας μου τόσον εις υμάς όσον και εις όλα τα ευγενήν μέλη του Συλλόγου.

Μετ' εκτιμήσεως

Ανδ. Κελέσης


Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ανδρέα Κελέση lightbox[kelesis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ανδρέα Κελέση Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Ανδρέα Κελέση lightbox[kelesis]Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του Ανδρέα Κελέση