Μαχαίρας Δ

Τ.Τ. 927 Τη 1 Αυγούστου 1922.

Αξιότιμος Πρόεδρος Χαίρε.

Υγειένω όπερ και δι' υμάς το ίδιον επιθυμώ πάντοτε.

Σήμερον όπου και γράφω την παρούσαν μου έλαβον το δέμα ένθα με στείλατε και τα εν αυτώ ευρισκόμενα και εχάρην πάρα πολύ δια την ανακούφησίν σας.

Έχετε δε υπ' όψιν σας ότι εδώ όπου ευρισκόμεθα ίνα εκλπειρωθούν οι εθνικοί μας πόθοι, έστω και μίαν βελόνην δι' ένα συνάδελφον ανακούφησις λέγεται. Καθώς δε φαίνεται και ως γνωστόν και σεις γνωρίζητε ευρισκόμεθα εις τας παραμονάς της νέας Διασκέψεως, και ευχόμεθα ίνα ο ύψιστος τείνει την χείρα του και απολαύσουν και οι υπόδουλοι αδελφοί την ελευθερίαν ην ποθούν επί τόσα τώρα έτη, όπως και ημείς ποθούσαμεν πρότερον, και απαλαχθώμεν και ημείς των βασάνων.

Είθε όμως να γίνη εκείνον το οποίον ποθώμεν επί τόσα έτη. Αλλά ολίγη υπομονή χρειάζεται ακόμη και θα γείνη, ίνα αποκτείσωμεν εκείνο το οποίον ποθώμεν.

Ταύτα σας γράφω και σας συγχαίρω δια το έργον σας, και εύχομαι όπως εξακολουθήσητε το έργον το οποίον μετά ζήλου προσφέρετε εις την πατρίδαν "ή μάλλον εις τους συναδέλφους μου" και σας γλυκοασπάζομαι,

ο συμπολίτης σας

Δ. Μαχαίρας.

Τους γλυκούς μου χαιρετισμούς εις τα λοιπάς κυρίας και δεσποινίδας του Συλλόγου.

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Μαχαίρα lightbox[maxairas]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Μαχαίρα Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Μαχαίρα lightbox[maxairas]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Μαχαίρα