Ράπτης Ιωάννης

Προς τον Σύλλογον Κων Δων Μηθύμνης "Η Αγάπη"

Αξιότιμε κ. Ελένη Α. Καναράχου

Καθήκον μου απαραίτητον θεωρώ όπως εκφράσω τας θερμας μου ευχαριστίας ου μόνον προς υμάς αλλά και εις όλα τα μέλη του Συλλόγου Κων Δων αίτινες εργάζονται δια τοιούτους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αισθανθήσαι το γλυκύ της φιλοπατρίας αίσθημα το οποίον είναι ριζωμένον εις κάθε αγνήν Ελληνικήν ψυχήν και μεθ' αγρύπνου βλέματος παρακολουθούσαι τους κόπους και τας στερήσεις τας οποίας υπέστημεν και υφιστάμεθα επί σειράν ετών χάριν τιμής δόξης και μεγαλείου της Πατρίδος και της απελευθερώσεως των υποδούλων αδελφών μας των στεναζόντων εισέτι υπό το βάρος του απαίσιου Τουρκικού ζυγού και συσπειρωθείσαι αποτελέσατε υψίστης σημασίας Σύλλογον σκοπόν έχοντα να ανακουφίζη και να περιθάλπη τας απόρους οικογενείας των πολυπαθών επιστράτων μας. Μη δυνάμεναι καθ' άλλον τρόπον να βοηθήσητε τους γενναίους πολεμιστάς συμπολίτας σας οπθώς εσκέφθητε και καλώς επράξατε και αποστείλλατε ανά εν δέμα προς τα ατυχή αυτά πλάσματα της φύσεως άτινα και την τελευταίαν ρανίδα του αίματός των υπέρ του βωμού της Πατρίδος μας προσέφερον.

 Το εκ των εράνων της πρώτης εορτής του Συλλόγου σας ετοιμασθέν και αποσταλλέν προς άπαντας του Μηθυμναίους πολεμιστάς δώρον αν και είναι μικρότατον και μηδαμηνώτατον εν τούτοις όμως καθ' υμάς είναι μέγιστον διότι αφ' ενός μεν ενεθυμήθημεν το γλυκύ της φιλοπατρίας αίσθημα το οπόίον ως φιλόστοργοι μητέρες προς υμάς τρέφετε αφ' ετέρου δε ενεθυμήθην την γλυκειάν μας Πατρίδα τους αγαπητούς μας γονείς αδελφούς αδελφάς συζήγους και ερωμένας τους οποίους ηναγκάσθημεν να εγκαταλείψωμεν όπως και υπακούσαντες εις την φώνήν της Πατρίδος εκλήθημεν υπό τα όπλα όπως αφ' ενός μεν υπερασπίσωμεν τα δίκαιά της και προστατεύσωμεν αυτήν υπό εσωτερικού και εξωτερικούς εχθρούς αφ' ετέρου δε όπως πατάξωμεν τους προαιωνίους της φυλής μας εχθρούς και καταστήσωμεν αυτήν μεγάλην της Μεσογείου Δύναμην σεβαστήν εις τους φίλους της και τρομεράν εις τους εχρούς της

Ευελπιστώ όπως ο Σύλλογός σας ευδοκιμήση και παρηγορεί και περιθάλπη πάντοτε τας απόρους οικογενείας των επιστράτων μας.

Διατελώ μεθ' υπολήψεως

Ράπτης Ιωάννης

στρατ. 7ου Πεζικού Συν/τος 6ου Λόχου

Τ.Τ.907

Εκ Βαφειού - Μηθύμνης

Εν Μετώπω τη 14/8/22