Σάμπος Ευστράτιος

Μέτωπον 2-8-22

Σύλλογον Κων και Δων Μηθύμνης

Δια της παρούσης επιστολής μου καθιστώ εις υμάς γνωστόν την λήψιν των απεσταλμένων προς εμέ δώρων

Δι' ο και ευχαριστώ υμάς δια την τόσην μέριμναν και αδελφικήν αγάπην ην τρέφετε προς ημάς.

Συμεριζόμενος δε πάντα τα άνω ων έχετε την τιμήν και καλήν θέλησιν όπως δι' αυτού του σκοπού εξιπηρετείτε ένα η των αγαθών έργων ή (της ανακουφίσεως της μονοτόνου ζωής του στρατιώτου) εκφράζω και εκ δευτέρου την ευτυχίαν και χαράν ην αισθανόμεθα άπαντες οι στρατιώται αναλογιζόμενοι δε τας φροντίδας ας αναλαμβάνετε δι' ημάς

Δι' ο και σας ευχαριστούμεν δια το μέγαν αυτό έργον ον έχετε την τιμήν να εξυπηρετείτε

Ανευ ετέρου, Διατελώ

μεθ' όλον το αδελφικόν θάρρος

Σάμπος Ευστράτιος
στρατιώτης