Απόπαπας Αλέξανδρος

907    3/8/922

Σεβαστήν Διοίκησιν Συλλόγου Κων και Δίδων " η Αγάπη"

Ευχαριστώ θερμώς τον σύλλογον Κυριών και Δίδων δια τα σταλέντα δώρα άτινα προς υμάς μεν μικρά είν προς εμέ δε μεγάλα εισίν.

Δεν ευρίσκω λόγους ευχαριστίας όπως εκφράσω τας μυρίους μου ευχαριστίας δια το θερμόν ενδιαφέρον όπερ δι' ημάς πάντοτε δικνύητε.

Μετ' απείρου ευγνωμοσύνης διατελώ.

Πυρ/της Απόποπας Αλέξανδρος

ΙΙα Μοίρα ορειβ/κου Πυρ/κου
2ας Μερ/χιας
Τ.Τ. 907