Κουτζαμάνης Ν. Σωκράτης

Σύλλογον Κων Δων Μηθύμνης "Αγάπη"

Ευχαριστούμε θερμώς τας αξιοτίμους Κας και Δας δια τας ευγενείς φροντίδας ας καταβάλλωσι προς ανακούφισιν μας και η οποία μετά της αυτής αυταπαρνήσεως και του αυτού ζήλου τόσον επιτυχώς εργάζονται δια τον κοινόν σκοπόν.

Είμεθα εξαιρετικώς ευτυχείς ιδιαιτέρως ημείς οι Μηθυμναίοι βλέποντες ότι αι συμπολίτιδες Και και Δες υπερέτησαν πάντοτε τας τοιαύτας όλης της Ελλάδος εις τας υπέρ των στρατιωτών φροντίδας των.

Τα δώρα αν και μικρά μου εφάνησαν πολύ μεγάλα διότι ενθυμηθήκαμε την πατρίδα μας, πολύ δε μεγαλύτερα εις εκείνους οι οποίοι δια το μεγαλείον της πατρίδος εβάδισαν με τα χαλύβδινα πόδια τους ημέρας ολόκληρες εις τα βάθη της Μικρασίας, εκεί όπου εβάδισε του Μεγάλου Μακεδόνος η Περσοφάγος στρατιά.

Τη 1 Αυγούστου 1922

Σωκράτης Ν. Κουτζα μάνης
Λοχίας Πεζικού
Φρουραρχίου Σμύρνης
Τ.Τ. 902

Η επιστολή του Σωκράτη N. Κουτζαμάνη lightbox[koutzamanis_s]Η επιστολή του Σωκράτη N. Κουτζαμάνη