Γιορτές και εκδηλώσεις

Γιορτές και εκδηλώσεις

Τριών Ιεραρχών

Κάθε χρόνο, ο σύλλογός μας γιορτάζει τους Τρεις Ιεράρχες και διοργανώνει εκδήλωση με ομιλίες και προσφορά βιβλίων στους μαθητές του σχολείου.

25η Μαρτίου

Χριστούγεννα

Μια από τις καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις που διοργάνωνε ο σύλλογός μας ήταν και η γιορτή του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Οι χώροι που κατά καιρούς έχει διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση είναι το κτίριο της Διοικήσεως και η αίθουσα της Λέσχης.

Όπως και σε άλλες διοργανώσεις ήταν απαραίτητη η εξασφάλιση της έγγραφης άδεις τέλεσης καθώς και η παραχώρηση του εκάστοτε χώρου.

Παραθέτουμε έγγραφο από το οποίο διαφαίνεται ότι το εργοστάσιο που τροφοδοτούσε με ηλεκτρισμό την πόλη της Μήθυμνας εργαζόταν συγκεκριμένες ώρες. Για τη διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης γιορτής του Δεκεμβρίου του έτους 1935, ο σύλλογός μας ζήτησε την παράταση λειτουργίας του για να εξασφαλίσει τον ηλεκτροφωτισμό της εκδήλωσης.

Ακολουθεί η απάντηση της εταιρείας ηλεκτροδότησης.

  Ηλεκτροδότηση


Μυτιλήνη 23 Δεκεμβρίου 1935

Προς τον Σύλλογον Κυριών & Δεσποινίδων Μηθύμνης "Η Αγάπη" - Μήθυμναν

Εις απάντησην του από 22 τρέχοντος εγγράφου υμών έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι διετάξαμεν τους αυτόθι αρμοδίους να παρατείνουν τον φωτισμόν κατά την ημέραν των Χριστουγέννων μέχρι της ώρας της λήξεως της δοθησομένης παρά του Συλλόγου υμών εορτής.

Τα 5 εισητήρια κρατώμεν και δίδομεν εντολήν εις τον κ. Πιττιάν να σας μετρήση την αξίαν.

Μετά πλείστης τιμής

Παράταση ηλεκτροδότησης για την χριστουγεννιάτικη εορτή - 23 Δεκεμβρίου 1935 lightbox[]Παράταση ηλεκτροδότησης για την χριστουγεννιάτικη εορτή - 23 Δεκεμβρίου 1935

 

 

19351223_Τρύφων Θεόδωρος - Παράταση ηλεκτροδοτήσεως.jpg