Η πλεκτομηχανή

Η πλεκτομηχανή

Ο σύλλογος αγόρασε πλεκτομηχανή για την παραγωγή πλεκτών και τη διάθεσή τους έναντι αντιτίμου προκειμένου να χρηματοδοτήσει το φιλανθρωπικό του έργο.

Από το επιστολόχαρτο Πλεκτομηχαναί Γιατζόγλου


 

Επιστολή προς τους συμπατριώτες μας στην Αμερική. lightbox[plektomixani ]Επιστολή προς τους συμπατριώτες μας στην Αμερική.

Εν Μηθύμνη τη 14ην Μαρτίου 1928

Προς τον Αξιότιμον Κύριον Δανιήλ Χασαπέλλην

Ο Σύλλογος Κων και Δων Μηθύμνης η Αγάπη προμηθευθής πλεκτομηχανήν, όπως δια της εργασίας αυτής έρχεται αρωγός εις τους απόρους μαθητάς, μαθητρίας και οικογενείας, όσον το δυνατόν περισσότερον και μη δυνηθείς να αποπληρώση τελείως την αξίαν αυτής μέχρι σήμερον, προστρέχει εις την ευγενή υποστήριξην των εις Αμερική συμπατριωτών, και παρακαλεί αυτούς δι¨ημών, ίνα συλλέξητε προαιρετικάς συνδρομάς δια τον σκοπόν τούτον.

Τα ονόματα δε ενός εκάστου θέλουν γραφεί εις την στήλην του πίνακος των Ευεργετών και Δωρητών του Συλλόγου αναλόγως του προσφερόμενου ποσού.

Μετ' εκτιμήσεως Η Πρόεδρος Μαρία Ν. Μιχαηλίδου

Αι σύμβουλοι Αγλαϊα Ν Φωκά, Νίκη Ν. Τσιάμη, Ευστρατία Κράλλη, Κατίνα Αρ. Κέπετζη


 

 

Ανταλλακτικά από το Εργοστάσιον Πλεκτικής και Καλτσοποιίας Αδελφών Ν. Σούγιουλτζη. lightbox[plektomixani ]Ανταλλακτικά από το Εργοστάσιον Πλεκτικής και Καλτσοποιίας Αδελφών Ν. Σούγιουλτζη.

Εν Μυτιλήνη τη 20 Ιανουαρίου 1939

Σύλλογον Κυριών / Δ-δων Μηθύμνης η Αγάπη - Μήθυμνα

Κυρία Πρόεδρος,

Αναφερόμενοι εις την πλεκτομηχνήν σας Νο 7/60 της οποίας θέλετε να αλλάξητε την πλάκαν ή να βάλετε βελόνες χονδρότερες, το Εργοστάσιον παρά του οποίου εζητήσαμεν πληροφορίας μας γράφει τα ακόλουθα:

Δια το ζήτημα των βελονών σας γνωρίζομεν ότι αι βελόναι Νο7 ή 6 είναι ίδιαι. Όσον δια τας βελόνας Νο5 είναι πολύ μεγάλαι και χονδραί και δεν μπαίνουν εις τα αυλάκια της μηχανής. Εάν πάλιν θέλετε να βάλετε βελόνας Νο7 με κεφαλήν Νο5, σας πληροφορούμεν εκ πείρας ότι τα πλεκτά βγαίνουν με μεγάλες τρύπες διότι αι κεφαλαί των βελονών είναι πολύ χονδραί. Δια να αλλάξετε πλάκες δύναθε να βάλετε μόνον Νο6 αι οποίαι είναι του ιδίου μεγέθους, ενώ αι πλάκες Νο5 έχουν περισσότερον ύψος και δεν τοποθετούνται εις μηχανάς Νο7. Όταν θα αλλάξητε την πλάκαν και θα βάλετε Νο6 πρέπει να αλλάξητε και το ζικ-ζακ. Το καρροτσάκι όντως θα παραμείνει το ίδιον. Η αλλαγή των πλακών είναι πολύ δύσκολη και πολυδάπανη δηλ. θα στοιχίση περί τας 10 χιλ. δραχμάς, η δε ωφέλεια εξ αυτής είναι ασήμαντος.

Επί τη βάση λοιπόν των ανωτέρω σκεφθήτε και γράψτε μας.

Εσωκλείστως σας αποστέλλομεν ένα τελλάκι και 2 σούστες δια την μηχανήν σας, εκ των οποίων αφού δοκιμάσητε όποια κάμει μας επιστρέφετε την άλλην ομού με δρ. 30- δια την αξίαν των αποστελλομένων ανταλλακτικών.

Μεθ’ υπολήψεως Αδελφοί Ν. Σούγιουλτζη.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19280314_Προς Δανιήλ Χασαπέλλη - Αποπληρωμή πλεκτομηχανής.jpg

χχχχχχ_Στυλιανός Σούγιουλτζης Πλεκτήριο - Προσφορά για κλωστές 01.jpg

χχχχχχ_Στυλιανός Σούγιουλτζης Πλεκτήριο - Προσφορά για κλωστές 02.jpg

19311001_Γιατζόγλου Ν - Πλεκτομηχαναί- Έφθασαν αι βελόναι.jpg

19311003_Γιατζόγλου Ν - Πλεκτομηχαναί - Αδυνατώ να έρθω σήμερα.jpg

19390123_Εργοστάσιον Πλεκτικής Αφοι Σούγιουλτζη _Ανταλλακτικά για την πλεκτομηχανή σας.jpg

Επιστολόχαρτο - Πλεκτομηχανή Γιατζόγλου.jpg