Τσουλάκης Ε

Τ.Τ, 904 τη 3ην/8/22

Προς τον αγαπιτόν μας Σύλογον Κων Δεσπινήδων Μυθίμνης

Υγειαίνω υγειαίνεται

Δια της παρούσης μου επιστολής σπεύδω να εκφράσω τας ευχαριστίας ημών και να σας πληρωφορίσω ότι έλαβον μετά μεγάλης μου χαράς το αποσταλμένον δώρον προς ημάς το οπίον μας εφάνη τόσον πολύ ευχάριστον το οπίον προερχόμενον εκ του αγαπιτού μας Συλόγου Μύθιμνας και ευχαριστώ υμάς θερμώς δια την αγάπην την οπίαν θρέφεται προς ημάς τους αγωνειζόμενος προς την πατρίδα μας οι οπίοι παρευρισκόμενη πάντοτε άγρυπνη φρουρή και υποστιριζόμενη αυτή πάντοτε δια τα δίκεά της και ------ όπως ελευθερώσομε και τους υποδούλους αδελφούς μας όπου μας περιμένουν πάντοτε με ανοικτάς αγκάλας να τους ελευθερόσομεν και να απαλαχθούν από αυτόν τον τίρανον εχθρόν ------------------ και θα τους ελευθερόσομεν. Διότι υπερασπίζομεν και θα υπερασπίζομεν πάντοτε μέχρι τελευτέας ρανίδος του αίματός μας.

Λοιπόν σας υπενθυμίζω και πάλιν τας ευχαριστίας μου δια το αποσταλμένον δώρον σας προς ημάς και μένομεν πάντοτε υπόχρεη.

Τους εγκαρδίος μου χαιρετιζμούς εις όλους τους Κους και Κυρίας του Συλόγου.

Μεθ. αγάπης

Αδελφός σας

Ε Τσουλάκης

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ε. Τσουλάκη lightbox[tsoulakis]Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ε. Τσουλάκη Η δεεύτερη σελίδα της επιστολής του Ε. Τσουλάκη lightbox[tsoulakis]Η δεεύτερη σελίδα της επιστολής του Ε. Τσουλάκη